Członkostwo

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia członkowie POIK dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, które pragną wnosić wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie ma w swym zamierzeniu skupiać w szczególności instruktorów rekreacji ruchowej i sportu z zakresu kitesurfingu, trenerów kitesurfingu oraz osoby posiadające przeszkolenie IKO 3 lub jego odpowiednik.
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami POIK zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi POIK.

Aby zostać członkiem POIK należy:

– złożyć pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada), numer PESEL (jeżeli posiada),
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru.

Deklaracja dla osób fizycznych [pdf] – pobierz

Deklaracja dla osób prawnych [pdf] – pobierz

O przyjęciu w poczet członkówPOIK decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

Uwaga! Wszystkich pragnących zostać członkiem POIK prosimy o zapoznanie się z całym tekstem jednolitym Statutu (zobacz) oraz z wysokością składek czlonkowskich.

Aktualności

Połączenie POIK i PZKite

Czołem wszystkim,   Mamy przyjemność poinformować,…

Wyniki i relacja MPI POIK 2015

W dniach 11-12 września 2015 roku na kempingu Polaris (baza…

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition - RELACJA

Surf to Fly Summer Cup 2015 kite competition It’s your life…

Witamy w nowej odsłonie serwisu.

Witamy w nowej odsłonie stron www Polskiej Organizacji Instruktorów…

Zniżki dla studentów i absolwentów AWF - 50% !!!

Podnieś kwalifikacje - weź udział w kursie! Decyzją Zarządu…