Home page
Biuro POIK: 53-023 Wrocław,  ul. Róży Wiatrów 5/7/3,  +48 604 615 856
Aliorbank Numer rachunku 56 2490 0005 0000 4520 3371 4174
Home page
 
Powrót
   

Polska Organizacja
Instruktorów Kitesurfingu

jest Stowarzyszeniem prowadzącym
szkolenie kadr instruktorskich
w Polsce.

Stowarzyszenie ma aspracje być
silną i główną organizacją
skupiającą całe polskie środowisko instruktorów i trenerów Kitesurfingu
w naszym kraju!

1. Licencjonowana Szkoła Kitesurfingu jest samodzielnym podmiotem gospodarczym lub stowarzyszeniem zajmującym się nauczaniem
doskonaleniem kitesurfingu.

2. Licencja nadawana jest przez POIK. Licencja może być zawieszona lub cofnięta po stwierdzeniu nieprawidłowości, tj. niezgodności z ustaleniami
zawartymi w niniejszym REGULAMINIE.

3. Licencja jest nadawana odpłatnie, na dany sezon, na podstawie odpowiedniego wniosku Szkoły.

4. Licencja potwierdza posiadanie odpowiednich warunków do realizacji szkolenia zapewniających prawidłowy poziom tego szkolenia.

5. Prawo do merytorycznej kontroli działalności Szkoły, mają osoby wyznaczone przez POIK.


1. Prowadzenie zajęć w zorganizowanych formach oraz kursów zgodnie z uzyskaną zgodą.

2. Po zrealizowaniu odpowiedniego kursu (zgodnie z przyznaną licencją), szkoła może nadawać, w imieniu POIK, odpowiednie stopnie zaawansowania POIK (I, II lub III) lub stopień Instruktora POIK Level 1.

3. Używanie w nazwie szkoły: licencja POIK oraz logotypu POIK.

4. Dostęp do wszelkich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych POIK.

5. Reklamowania swojej działalności w wydawnictwach POIK na specjalnych warunkach ustalonych przez POIK.

6. Korzystanie z akcji promocyjnych współorganizowanych przez POIK i firmy produkujące lub też sprzedające sprzęt.1. Za formalną całość działalności szkoły kitesurfingu odpowiedzialny jest właściciel - kierownik szkoły.

2. Za merytoryczną jakość i bezpieczeństwo szkolenia prowadzonego przez daną szkołę odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia szkoły.
Sposób jego pracy (np. miejsce zamieszkania, dyspozycyjność) musi gwarantować realizację zadań w danym sezonie.

3. Kierownik wyszkolenia jest odpowiedzialny wobec POIK za przestrzeganie obowiązujących ustaleń, zapisów, regulaminów.

4. Szkoła nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami POIK w szczególności angażowanie w charakterze podwykonawców do organizacji
i prowadzenia poszczególnych szkoleń szkół nie posiadających licencji POIK albo instruktorów nie posiadających stosownych uprawnień.

5. Kierownik wyszkolenia zobowiązany jest brać udział w corocznych przedsezonowych spotkaniach szkół POIK.

6. Szkoła ma obowiązek przestrzegania ustaleń POIK na dany sezon a w szczególności: systemu szkolenia, wytycznych nauczania, opłat i innych,
zawartych w Informatorze POIK.

7. Szkoła kitesurfingu zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej bazy terenowej i zaplecza techniczno-sprzętowego.

8. Szkoła ma obowiązek zatrudniania wyłącznie instruktorów z ważnymi uprawnieniami.

9. Szkoła ma obowiązek dokształcania zatrudnionych instruktorów.

10. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek kontroli instruktorów zatrudnianych w danej szkole.

11. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek wydawania opinii i wystawiania zaświadczeń z tytułu odbytej w szkole praktyki.

12. Szkoła jest zobowiązana do opracowania i przesyłania do Biura POIK sprawozdań z działalności za sezon, w którym posiadała licencję,
w terminie do 31 października.

13.Wszelkie egzaminy poprawkowe są wewnętrzną sprawą szkół prowadzących dane szkolenie i mogą odbywać się na zakończenie
organizowanego przez szkołę kursu szkoleniowego na dany stopień.

Copyright 2011. Projekt graficzny i wykonanie: Wojciech Kozłowski Wszelkie prawa zastrzeżone.